हिमाल आरोहणका सामग्री

काठमाडौं । कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोरहण गर्न ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङमा ढुवानीका लागि राखिएका आरोहणका सामग्री । तस्बिर : रासस

lxdfn cf/f]x0fsf ;fdu|L km’ª\lnª, !! r}tM ljZjsf] t];|f] cUnf] s~rghª\3f lxdfn cf/f]/x0f ug{ tfKn]h’ªsf] ;b/d’sfd km’ª\lnªdf 9’jfgL ug{sf nflu /flvPsf] cf/f]x0fsf ;fdu|L . tl:a/M lbns’df/ lnDa”÷/f;;

प्रतिक्रिया दिनुहोस्